Search
订阅电子报
联络我们
2020-09-03

IoT物联网

2020-09-03

资安应用

2020-07-06

资安应用

2020-07-06

智慧健康 (是方 i 健康)

2020-07-06

智慧製造

2020-07-06

行销应用

是方应用云App Cloud平台,因应市场云端发展趋势,积极发展企业云端服务市场,从打造企业云端服务平台的角度出发,邀集来自物联网、企业商务、虚拟现实、行销应用、智慧制造、智慧健康、资安防护等七个领域的数十家云端服务伙伴,汇整台湾云端业者的能量形成云端生态圈,一同发展云端平台经济,让台湾中小企业能够享受到兼具安全、高质量的云端服务。
2020-07-06

企业商务BI